Preskočit na obsah

Nová Matadorka - Revitalizácia areálu závodu MATADOR

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka bytových domov, administratívnych budov, hotela, zariadenie domova sociálnych služieb, základnej školy, revitalizácia komína umiestneného v severozápadnej časti navrhovanej činnosti a rekonštrukcia a nadstavba haly (multifunkčný komplex so športovým centrom) a prevádzok obchodnej občianskej vybavenosti v parteri objektov.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: OXIO s. r. o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 52845761
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.07.2022
  Spracovateľ zámeru VALERON Enviro Consulting, s. r. o., Stará Vajnorská 8, 831 06 Bratislava
  Text zámeru
  08.07.2022
  08.07.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  11.05.2023

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  05.10.2023
  Spracovateľ správy o hodnotení VALERON Enviro Consulting, s. r. o., Stará Vajnorská 8, 831 06 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  05.10.2023
  05.10.2023

  Verejné prerokovanie

  Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zasadacia miestnosť Útvaru hlavného architekta (1. poschodie), Uršulínska 6, Bratislava 26.10.2023 o 10:00