Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.5 Rušňové a vozňové depá 13.9 Elektrické dráhy, závesné dráhy alebo podobné dráhy osobitného druhu a trolejbusové dráhy
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výstavba novej električkovej trate Bosákova – Janíkov dvor, ktorá bude funkčne a technicky nadväzovať na v súčasnosti ukončenú 1. etapu výstavby električkovej trate (Šafárikovo námestie – Bosákova)
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 603481
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava – Petržalka, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, oddelenie cestnej dopravy a dráh
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.