Preskočit na obsah

NEWAYS SLOVAKIA - VÝROBNO - SKLADOVÁ HALA

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba výrobno - skladovej haly vrátane potrebnej infraštruktúry na zabezpečenie plnohodnotnej prevádzky haly. Primárna funkcia objektu bude výrobná hala - výroba a montáž elektronických komponentov, vyčlenené časti budú slúžiť pre skladovanie výrobkov.
 • Dotknutá obec: Nová Dubnica (okres: Ilava)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Ilava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Mierové nám. 81/18, 01901 Ilava
 • Navrhovateľ: NEWAYS SLOVAKIA, a. s., P. O. Hviezdoslava 791/23, 01851 Nová Dubnica
 • IČO Navrhovateľa: 31609520
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nová Dubnica, OU Ilava- OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  18.08.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT - enviro, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, koordinátor RNDr.Vladimír Žúbor
  Text zámeru
  18.08.2022
  18.08.2022
  18.08.2022