Preskočit na obsah

Nesvady – technická vybavenosť IBV 63 RD

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Investičným zámerom navrhovateľa je komplexná príprava územia pre obytnú zónu spolu s výstavbou komunikácií a inžinierskych sietí. Účelovou funkciou navrhovanej činnosti je vytvoriť optimálne podmienky pre trvalé bývanie.
 • Dotknutá obec: Nesvady (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Navrhovateľ: Mesto Nesvady, Mestský úrad Nesvady, Obchodná 23, 946 51 Nesvady
 • IČO Navrhovateľa: 00306606
 • Povoľujúci orgán: Mesto Nesvady, OU KN OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.04.2022
  Spracovateľ zámeru Janette Kosztolányiová
  Text zámeru
  11.04.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.08.2022