Preskočit na obsah

Nemocnica novej generácie Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zmena navrhovanej činnosti sa týka časti Polyfunkčného územia Lamačská brána, Bratislava kde bol v správe o hodnotení, pri porovnaní umiestnenia, navrhovaný stavebný objekt SO001.01 The Port Mall Expansion.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava - Lamač, Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Svet zdravia Development, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 47249081
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Text oznámenia o zmene
  07.04.2017
  07.04.2017
  Prerušenie/zastavenie konania
  29.05.2017
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.07.2017
  Právoplatné rozhodnutie
  30.08.2017