Nemocnica budúcnosti Martin

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.12 Výstavba letísk s hlavnou vzletovou a pristávacou dráhou s dlžkou 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výstavba objektov nemocnice s potrebným technickým zázemím a parkovacími miestami.
 • Dotknutá obec: Martin (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4A, 036 01 Martin
 • IČO Navrhovateľa: 00397865
 • Povoľujúci orgán: Mesto Martin, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin
  Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1, 036 01 Martin
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.01.2020
  Text zámeru
  02.01.2020
  02.01.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  27.03.2020