Navýšenie miery zberu a zhodnocovania odpadov z elektrozariadení – prevádzka Šarišské Michaľany

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacity zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov z elektrozariadení zo súčasných 2 700 t/rok na 5 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Šarišské Michaľany (okres: Sabinov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: H + EKO, spol. s r.o., Košice, Spišské námestie č. 3, 040 12 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 31688985
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie
  Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  07.01.2020
  Text oznámenia o zmene
  07.01.2020