Preskočit na obsah

Návrh opravy cesty I/66 Lučatín-Nemecká v km 104,350 - 114,000

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.2 Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom predkladanej zmeny navrhovanej činnosti je oprava asfaltového povrchu, odvodnenia a dopravného značenia cestnej komunikácie I. triedy č. 66 (ďalej ako „I/66“) v úseku km 104,350 až 114,000. Vo vzťahu ku charakteru zmeny navrhovanej činnosti a k súčasnému stavu posudzovaného územia ide o jestvujúcu činnosť v danom území, nakoľko sa jedná o jestvujúcu cestnú komunikáciu, ktorá je predmetom plánovanej opravy. Potreba opravy komunikácie vychádza z existujúceho stavu a zistení v rámci obhliadky stavby investorom a zadaním realizácie projektových prác. Na základe obhliadky vyplynula potreba výmeny obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu a oprava premostení na trase. Cieľom stavebnej akcie, ktorá je rozdelená do dvoch stavebných objektov, z ktorých jeden obsahuje príslušenstvá na mostoch, je teda odstrániť nevyhovujúci stav; príčiny, ktoré vyvolávajú poruchy na komunikácií; zlepšiť stavebno-technický stav komunikácie; zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky na komunikácii a v neposlednom rade vytvoriť lepšie estetické prostredie a znížiť emisie hluku a prašnosti z dopravy.
 • Dotknutá obec: Ráztoka, Nemecká (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Brezno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. gen. M. R. Štefán. 40, 97701 Brezno
 • Navrhovateľ: cam-am projket, s.r.o., J. Kozáčeka 13, m960 01 Zvolen
 • IČO Navrhovateľa: 52488292
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, OCDaPK
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.09.2022
  Text oznámenia o zmene
  05.09.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.10.2022
  18.09.2023

  Zámer

  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.05.2023
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  23.05.2023
  23.05.2023