Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 4.13a Potrubia na prepravu oxidu uhličitého a pripojené kompresné stanice, so svetlosťou, alebo dĺžkou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti bude umožnené získanie argónu z odplynu, ktorý vzniká ako odpadový produkt pri výrobe čpavku vo výrobnej jednotke Čpavok 4.
 • Dotknutá obec: Trnovec nad Váhom, Močenok, Šaľa (okres: Šaľa)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
 • IČO Navrhovateľa: 35826487
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  30.04.2019
  Text oznámenia o zmene
  30.04.2019
  30.04.2019