Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu námestia a podzemnej garáže pre potreby Pradiarne v priestoroch areálu bývalej BCT. Navrhovaná činnosť zabezpečí trvalé parkovacie miesta pre susediacu stavbu - "PAMIATKOVÁ OBNOVA PRADIARNE BRATISLAVSKEJ CVERNOVEJ TOVÁRNE". V súčasnosti sa v území ešte nachádzajú stavby určené na asanáciu. Ide prevažne o bývalé administratívne prevádzky.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: YIT SLOVAKIA A.S.
 • IČO Navrhovateľa: 35718625
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava - Ružinov, OÚ BA
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.