Preskočit na obsah

NÁHRADA KOTLA BA-110

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 4.3 Chemické prevádzky, t. j. prevádzky na výrobu chemikálií alebo skupín chemikálií, alebo medziproduktov v priemyselnom rozsahu, ktoré sú určené na výrobu...
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je náhrada existujúceho parného kotla BA-110 novým kotlom BA-111. Vzhľadom na vek pôvodného kotla je zmena súčasťou obnovy technologických zariadení v spoločnosti navrhovateľa.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12
 • IČO Navrhovateľa: 31322832
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  09.06.2023
  Text oznámenia o zmene
  09.06.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.08.2023