Preskočit na obsah

MZÖ-2 - SEZAKO Trnava, s.r.o., mobilné zariadenie na zhodnocovanie nebezpečných odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnotenie nebezpečných odpadov na princípe spätného získavania alebo regenerácie rozpúšťadiel, ako aj fyzikálno-mechanická úprava odpadov a opätovné použitie a využitie odpadov
 • Dotknutá obec: Trnava (okres: Trnava)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
 • IČO Navrhovateľa: 36263800
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  13.12.2021
  Spracovateľ zámeru SEZAKO Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava
  Text zámeru
  13.12.2021
  13.12.2021
  13.12.2021

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  06.04.2022

  Verejné prerokovanie

  Radnica v meste Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, dňa 30.05.2022 o 13:00