MVE Kraľovany

  • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)

Základne informácie

  • Účel akcie: výstavba MVE, výroba energie
  • Dotknutá obec: Kraľovany (okres: Dolný Kubín)
  • Navrhovateľ: Liptovia, a.s., F. Klimeša 686/14, Liptovský Mikuláš
  • IČO Navrhovateľa: 36439118
  • Povoľujúci orgán: KÚŽP v Žiline, úsek ŠVS - nástupnícka organizácia OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS
  • Dokumenty

    Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.