Preskočit na obsah

MULTIMODÁLNE LOGISTICKÉ CENTRUM Holíč

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logistického a priemyselného areálu, ktorého jadrom bude Multimodálne logistické centrum (MLC). MLC má predstavovať koncový aj východzí bod kapacitnej trasy medzi Ďalekým východom, ďalšími oblasťami (hlavne krajinami Stredného východu) a Strednou Európou. Táto trasa bude slúžiť predovšetkým pre racionálnu prepravu kontajnerov po mori s využitím kapacitného prístavu Constanta po dunajskej vodnej ceste a odbočke od Dunaja k Holíču.
 • Dotknutá obec: Kopčany, Holíč (okres: Skalica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Skalica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám.slobody 15, 90901 Skalica
 • Navrhovateľ: MLC Holíč s. r. o., Moyzesova 2, 908 51 Holíč
 • IČO Navrhovateľa: 51224615
 • Povoľujúci orgán: Mesto Holíč - stavebný úrad
  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor dráhový stavebný úrad
  Okresný úrad Skalica, OSŽP- ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.10.2020
  21.10.2020
  Spracovateľ zámeru RNDr. Vladimír Žúbor, EKOCONSULT - enviro a.s.
  Text zámeru
  21.10.2020

  Iný dôvod ukončenia

  Späť vzatie návrhu
  20.11.2020