Monitorovací systém prístavov

 • Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.16 Rádiolokačné zariadenia primárne
 • Povinné hodnotenie
 • ESPOO dohovor:
  • Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je v prípade variantu č. 1 vybudovať jednoduchý sledovací systém pre vizuálne sledovanie obsluhou pri monitorovaní, ktorý bude zabezpečený bezpečnostnými statickými kamerami. V prípade variantu č.2 a variantu č. 3 je účelom navrhovanej činnosti vytvorenie nového monitorovacieho systému prístavov (MSP) pre skrátenie reakčnej doby v prípade vzniku havarijnej situácie, vo vymedzenom území Verejného prístavu Bratislava (VP BA) a Verejného prístavu Komárno (VP KN). Nový monitorovací systém bude spĺňať úroveň, ktorou je SR viazaná pri stanovených požiadavkách na prevádzku a poskytovanie služieb v prístave TEN-T CORE (základná Transeurópska dopravná sieť). Systémom sa tak zaistí nielen bezpečná plavba, ale aj ochrana návštevníkov prístavu, ochrana spoločností využívajúcich prístavy a ich komodít. Systém zabezpečí rýchlu identifikáciu havarijnej situácie a v prípade potreby privolanie záchranných a zásahových zložiek, čím sa prispeje k zmierneniu negatívnych dopadov havarijných situácií v prístavoch TEN-T CORE. MSP využije pri svojom fungovaní už dostupné informácie o plavebných údajoch z jednotlivých systémov ako napr. RIS (riečne informačné služby). Prevádzka navrhovanej činnosti prispeje k rozšíreniu rozvoja prístavov TENT-T CORE, v rámci Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach EÚ pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete. Opodstatnenie návrhu MSP vychádza z čl. (29), kde sa uvádza, že telematické aplikácie sú potrebné ako základ pre optimalizáciu dopravných a prepravných činností, bezpečnosť dopravy a pre zlepšenie súvisiacich služieb.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Staré Mesto, Komárno, Bratislava - Ružinov, Bratislava - Petržalka (okresy: Bratislava I, Komárno, Bratislava II, Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Verejné prístavy, a. s.
 • IČO Navrhovateľa: 36856541
 • Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Odbor vnútrozemskej plavby, Námestie slobody 6, P.O.Box 810 05 Bratislava
 • Strana pôvoduSlovensko
 • Dotknutá stranaRakúsko, Maďarsko,
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.05.2020
  Spracovateľ zámeru Ekojet, s. r. o.
  Text zámeru
  14.05.2020
  21.05.2020