Moldava nad Bodvou - Ochrana intravilánu mesta

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Projekt rieši protipovodňovú ochranu - zvýšenie prietočnej kapacity toku Bodva v úseku intravilánu mesta Moldava nad Bodvou.
 • Dotknutá obec: Moldava nad Bodvou, Debraď (okres: Košice - okolie)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Košice - okolie Okresný úrad Košice - okolie
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.