Preskočit na obsah

Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 13.3 Výstavba železnicných dráh nadzemných a podzemných 13.4 Železnicné stanice, terminály a) osobné b) zmiešané (nákladné + osobné) c) zriadovacie d) nákladné, prekladiská kombinovanej dopravy e) kontajnerové prekladiská f) pohranicné prechodové 13.8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železnicných mostov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom hodnotenej činnosti je modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad - Tatry (mimo), 5. etapa, ktorý zahŕňa traťový úsek Liptovský Hrádok - Palúdza (Liptovský Mikuláš) v sžkm 243,179 – 263,476 (nžkm 240,100 – 258,650). Hlavným účelom stavby je modernizácia technickej infraštruktúry železničnej trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd AGC (Európska dohoda o medzinárodných žel. magistrálach, 1985) a AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993) a národného rozvojového dokumentu „Dlhodobý program rozvoja železničných ciest“ (schválený uznesením vlády SR č. 166/93 a aktualizovaný uznesením vlády SR č. 686/97). Dokument ako jednu z priorít označuje modernizáciu európskeho koridoru č. V. (v úseku vetvy A Bratislava – Žilina – Čierna nad Tisou), ktorého súčasťou je práve hodnotený úsek trate.
 • Dotknutá obec: Liptovský Hrádok, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovská Porúbka, Galovany, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: Železnice Slovneskej republiky, Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31364501
 • Povoľujúci orgán: dotknuté obce, OU-LM-OCDaPK, OU-LM-OSZP, MDV SR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru REMING CONSULT, Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3
  Text zámeru
  25.07.2018
  Prerušenie/zastavenie konania
  31.08.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.10.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  06.12.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  20.11.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  15.05.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení REMING consult, a.s., Bratislava
  Text správy o hodnotení
  15.05.2019

  Verejné prerokovanie

  Obec Uhorská Ves, Obecný úrad, Uhorská Ves 53, zasadačka ObÚ 12.06.2019 o 17:00
  Obec Podtureň, Kultúrny dom, Hlavná 27/59, Podtureň 11.06.2019 o 17:00
  Obec Liptovský Ján, Kultúrne a informačné centrum, Ul. Jána Čajaka 132/8, Liptovský Ján 12.06.2019 o 15:00
  Mesto Liptovský Hrádok a Obec Liptovská Porúbka, Mestský úrad L., Hrádok, Hviezdoslavova 170, zasadačka na 3. NP 13.06.2019 o 15:00
  Obec Závažná Poruba, Obecný úrad, Hlavná 135, Závažná Poruba, veľká zasadačka na 1.NP 13.06.2019 o 17:30
  Mesto Liptovský Mikuláš a Obec Galovany, Mestský úrad L. Mikuláš, Štúrova 1989/41, veľká zasadačka na prízemí 19.06.2019 o 15:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.10.2020
  Právoplatné záverečné stanovisko
  06.07.2021