Preskočit na obsah

Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.10 Zhromažďovanie odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel, - okrem zhromažďovania odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zámerom je modernizovať skutkový fungujúci zberný dvor v obci Zborov nad Bystricou modernizáciou jednotlivých objektov v areáli zberného dvora a taktiež modernizácia technológie spracovania odpadov. Oproti súčasnej prevádzke bude v zbernom dvore umiestnená nová triediaca linka a balíkovací lis, ktoré budú slúžiť na dotrieďovanie tuhého komunálneho odpadu resp. lisovanie niektorých vhodných druhov odpadov (papier a lepenka, plasty, kovové obaly, kompozitné obaly a iné). Ďalej pri modernizácii súčasného zberného dvora dochádza k vytvoreniu technických podmienok na rozšírenie zberu ďalších druhov preberaných vytriedených komunálnych odpadov od obyvateľov obce Zborov nad Bystricou obce a tiež i k navýšeniu súčasnej kapacity zberného dvora.
 • Dotknutá obec: Zborov nad Bystricou (okres: Čadca)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Čadca
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Horná 2483, 02201 Čadca
 • Navrhovateľ: Obec Zborov nad Bystricou, 023 03 Zborov nad Bystricou
 • IČO Navrhovateľa: 00314366
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.03.2022
  Text oznámenia o zmene
  15.03.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  04.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  07.06.2022