Modernizácia zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných a neželezných kovov.

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Navrhované zmeny 1.Stavebné zmeny – vybudovanie druhej skladovacej haly - SO 03 s obdobnými rozmermi ako je SO 01 (40 x 20 m). 2.Technické a technologické zmeny - niektoré nové zariadenia nahradia v súčasnosti používané technicky a technologicky zastarané zariadenia v jestvujúcej hale SO 01 a iné budú umiestnené do novej haly SO 03.
 • Dotknutá obec: Okoličná na Ostrove (okres: Komárno)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Komárno
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Gen. Klapku 7, 94501 Komárno
 • Navrhovateľ: C.M.T. s.r.o., Jókaiho ulica 35/20, 945 01 Komárno
 • IČO Navrhovateľa: 46671587
 • Povoľujúci orgán: OU KN OSZP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.06.2019
  Text oznámenia o zmene
  28.06.2019