Modernizácia skládky dreva v západnom areáli Mondi SCP a.s. Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom zmeny navrhovanej činnosti je umožniť bezpečnú a plynulú prevádzku na jestvujúcej ploche s funkciou príjmu, vykládky a preskladnenia dreva do jeho spracovania, ktorá sa v súvislosti so zmenami v rámci areálu navrhovateľa javí ako optimálny priestor k plneniu uvedenej funkcie v plnom rozsahu. Za účelom zlepšenia vybavenosti predmetnej skladovacej plochy bude v rámci zmeny navrhovanej činnosti vybudovaný v predmetnom priestore nový spevnený povrch členený na päť plôch s označením A – E s náležitým odvádzaním dažďových odpadových vôd, ako aj dobudované prislúchajúce vonkajšie osvetlenie a rozšírený protipožiarny vodovod.
 • Dotknutá obec: Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • IČO Navrhovateľa: 31637051
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  03.07.2019
  Text oznámenia o zmene
  03.07.2019
  03.07.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.09.2019
  Odvolanie/ rozklad proti rozhodnutiu
  14.10.2019
  01.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  02.12.2019