Preskočit na obsah

Modernizácia obaľovne živičných zmesí Pezinok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 6.4 Obalovne živicných zmesí
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je výmena existujúcej technologickej linky obaľovne živičných zmesí spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. v Pezinku a súvisiaceho zariadenia za nový moderný technologický celok, ktorý by zároveň umožnil zvýšenie kapacity výroby. Pritom dochádza aj k novému dispozičnému usporiadaniu obaľovne v existujúcom výrobnom areáli.
 • Dotknutá obec: Pezinok (okres: Pezinok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 00896225
 • Povoľujúci orgán: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
  Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.02.2019
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  11.02.2019

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  05.06.2019
  25.06.2019

  Verejné prerokovanie

  Mestský úrad Pezinok 01.07.2019 o 16:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  15.10.2019
  Právoplatné záverečné stanovisko
  26.11.2019