Preskočit na obsah

Mobilný odlučovač ropných látok

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom akcie je úprava (zhodnocovanie) nebezpečných tekutých odpadov formou pristavenia mobilného zariadenia a následného vyčistenia nádrží s obsahom zmesí olejov, odpadových vôd a kalov z odlučovačov ropných látok, lapolov, sedimentačných nádrží, cestných retenčných nádrží, záchytných nádrží a pod.
 • Dotknutá obec: Žilina (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: AKS group, s. r. o., Košická 2, 010 65 Žilina
 • IČO Navrhovateľa: 47424893
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,
  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  14.01.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Tímea Ubreži
  Text zámeru
  14.01.2022
  14.01.2022
  14.01.2022