Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je prevádzka mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných stavebných odpadov, a to cestná fréza BOOMAG BM 600/15-2 s max. kapacitou 178,5 t/h.
 • Dotknutá obec: Prešov (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov
 • IČO Navrhovateľa: 37936859
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.07.2023
  Spracovateľ zámeru Ing. Andrea Kiernoszová - ENVIRO-KIERNOSZOVA, s. r. o., Adlerova 22, 040 22 Košice
  Text zámeru
  11.07.2023

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  19.09.2023