Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov typ Klarwin

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie 9.9 Stavby, zariadenia, objekty a priestory na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zhodnocovanie, úprava a technologické prečistenie tekutých odpadov (ostatných a nebezpečných) na princípe reverznej osmózy s uzatvoreným čistiacim systémom
 • Dotknutá obec: Lok (okres: Levice)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Slovak Eco Treatment s.r.o., Akademická 340/15, 969 01 Banská Štiavnica
 • IČO Navrhovateľa: 53389450
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  24.02.2022
  Spracovateľ zámeru EKO – GEO – CER, s. r. o., M. C. Sklodowskej 1512/19, 851 04 Bratislava
  Text zámeru
  24.02.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  21.06.2022