Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL)

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
  • Povinné hodnotenie

Základne informácie