Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL)

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Spracovanie a úprava odpadov s obsahom ropných látok
 • Dotknutá obec: Senec (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: 3e servis, s.r.o., Sokolská 1624/23, 903 01 Senec
 • IČO Navrhovateľa: 44830971
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  03.10.2019
  Spracovateľ zámeru 3e servis, s.r.o.
  Text zámeru
  03.10.2019

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  20.12.2019