Preskočit na obsah

Mobilné zariadenie na fyzikálno-chemickú úpravu odpadov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.7 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie nebezpecných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov, alebo úprava, spracovanie
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Posudzovanie zariadenia na fyzikálno-chemickú úpravu odpadu, spočívajúceho z mobilnej neutralizačnej stanice- cisterny
 • Dotknutá obec: Bošany (okres: Partizánske)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Ekosolid - ZK s.r.o., Domovina 425, 972 43 Zemianske Kostoľany
 • IČO Navrhovateľa: 51069024
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.08.2022
  Text oznámenia o zmene
  15.08.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  20.10.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  24.11.2022