Preskočit na obsah

Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Zvýšenie efektivity zhodnotenia odpadov v mieste ich vzniku a zníženie nárokov na prepravu odpadov prevádzkovaním mobilného zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov
 • Dotknutá obec: Rovinka (okres: Senec)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: FORNIX Recykling, s. r. o., Trnavská 181, 900 27 Bernolákovo
 • IČO Navrhovateľa: 46104232
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
  Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.06.2022
  Spracovateľ zámeru EKO – DAMI s. r. o., Mesačná 9, 821 02 Bratislava
  Text zámeru
  02.06.2022

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  17.10.2022

  Verejné prerokovanie

  Zasadačka Obecného úradu Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka, dňa 15.11.2022 o 09:00