Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zvýšenie kapacity množstva zhodnoteného stavebného odpadu v areály spoločnosti v Lietavskej Lúčke.
 • Dotknutá obec: Lietavská Lúčka (okres: Žilina)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Pavol Hoferica, Ovčiarsko 172, 010 04 Ovčiarsko
 • IČO Navrhovateľa: 37095676
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s.r.o., Obežná 4, 010 08 Žilina
  Text zámeru
  21.08.2019
  21.08.2019
  21.08.2019

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  18.02.2020
  Spracovateľ správy o hodnotení ENVICONSULT spol. s.r.o., Obežná 4, 010 08 Žilina
  Text správy o hodnotení
  18.02.2020
  18.02.2020