Preskočit na obsah

Mobilné zariadenia na recykláciu stavebného odpadu

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných odpadov činnosťou R5, R12. Zhodnocovanie odpadov v rámci navrhovanej činnosti bude prebiehať na vyhradených technologických zariadeniach drvením a triedením, resp. dotriedením na požadované frakcie.
 • Dotknutá obec: Horný Tisovník (okres: Detva)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: JAMABOR, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07, Bratislava – Staré Mesto
 • IČO Navrhovateľa: 55135609
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.03.2023
  Spracovateľ zámeru INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
  Text zámeru
  27.03.2023
  27.03.2023
  27.03.2023