Mobilné drviace jednotky TEREX PEGSTON XA400 a TEREX PEGSTON 1000 SR

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.11 Zariadenie na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Prevádzkovanie mobilných zariadení na zhodnocovanie stavebných odpadov. Maximálna kapacita zariadenia TEREX PEGSON XA400 je 250 t/h a 500 000 t/rok a TEREX PEGSON 1000 SR 150 t/h a 300 000 t/rok.
 • Dotknutá obec: Likavka (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: VÁHOSTAV - SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 31356648
 • Povoľujúci orgán: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  07.11.2018
  Spracovateľ zámeru ENVICONSULT spol. s r. o.
  Text zámeru
  07.11.2018

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  21.02.2019

  Verejné prerokovanie

  v Hasicskej zbrojnici Likavka, dna 27.03.2019 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  18.09.2019
  Právoplatné záverečné stanovisko
  24.10.2019