Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia ĽOH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodňovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: účelom zámeru je rekonštrukcia ľavostrannej ochrannej hrádze rieky Nitra v úseku Mlynárce - Čakajovce v rkm 61,710 - 68,550, ktorá je navrhnutá na návrhový prietok Qn = Q1000 = 514,0 m3/s s bezpečnosťou 0,30m.
 • Dotknutá obec: Lužianky, Nitra, Čakajovce, Zbehy (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 • IČO Navrhovateľa: 3602204702
 • Povoľujúci orgán: OU NR - OSZP3
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.