Preskočit na obsah

Mechanicko - biologická úprava komunálneho odpadu - Michalovce

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu (drvenie a triedenie) zmesového komunálneho odpadu (komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu) pre získanie podrvenej druhotnej suroviny, odseparovanie jednotlivých zložiek odpadu a s tým súvisiaca redukcia materiálu ukladaného na skládku. Z hľadiska technologického sa jedná o zariadenie na mechanicko - biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prevádzkovaného za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko - biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po mechanicko - biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
 • Dotknutá obec: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Navrhovateľ: Mesto Michalovce
 • IČO Navrhovateľa: 00325490
 • Povoľujúci orgán: OU MI
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.02.2021
  Spracovateľ zámeru Ing. Róbert Fejko
  Text zámeru
  01.02.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.03.2021