Preskočit na obsah

Mechanická úprava odpadov drvením a sitovaním, prostredníctvom mobilných zariadení

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom navrhovanej činnosti je mechanická úprava odpadov mobilnými zariadeniami v zmysle §5, ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces úpravy spočíva v zmenšení objemu upravovaných odpadov drvením a v ich následnom vytriedení na jednotlivé frakcie pre účely ďalšieho nakladania. Činnosť mechanickej úpravy odpadov bude realizovaná v rámci areálov objednávateľov. Cieľom mechanickej úpravy odpadov prostredníctvom mobilných zariadení je splnenie legislatívnych povinností v oblasti požiadaviek na skládkovanie odpadov a získanie zložiek odpadu vhodných na materiálové a energetické zhodnotenie v súlade s požiadavkami a cieľmi v odpadovom hospodárstve. Pri prevádzke mobilných zariadení na mechanickú úpravu odpadov bude vykonávaná táto činnosť zhodnocovania odpadov, v zmysle Prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z. : R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11.
 • Dotknutá obec: Nitra (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: TMHC, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 50606000
 • Povoľujúci orgán: OU NR
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  26.07.2022
  Spracovateľ zámeru Ing. Viola Hospodárová, PhD.
  Text zámeru
  26.07.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.12.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  03.02.2023