Malá vodná elektráreň Hronský Beňadik

 • Zákon: 24/2006 novela 408/2011 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatočne zadržaným objemom - s rozlohou 2.2 Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny z vodnej energie (hydroelektrárne)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Výroba elektrickej energie využitím hydroenergetického potenciálu Hrona
 • Dotknutá obec: Hronský Beňadik, Orovnica (okres: Žarnovica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Navrhovateľ: Hydro Development s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 47237155
 • Povoľujúci orgán: Obec Hronský Beňadik, Okresný úrad v sídle kraja, B. Bystrica
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.