Malá vodná elektráreň Bujakovo

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: *.* Iný dôvod posudzovania

Základne informácie

 • Účel akcie: „Malá vodná elektráreň Bujakovo odstránenie nedostatkov, to je sfunkčnenie existujúceho rybovodu, ktorý zahŕňa činnosť: - Výmena, oprava a sfunkčnenie jestvujúcich stavidiel na vtoku do záchytného (prívodného) kanála, - Čistenie nánosov na vtoku, hati, pod haťou resp. v miestach, kde to bude vyžadovať údržba a sfunkčnenie hate, - Odstránenie kmeňov z profilu hate a podobne, ktoré zabraňujú plynulému prepadu vody cez hať, - Odstránenie kmeňov, kameňov a nánosov zo samotného telesa rybovodu, - Iné technické opatrenia na sfunkčnenie hate a rybovodu“ Pre sfunkčnenie rybovodu sú nutné priame zásahy (napr. odstránenie náplavu, nánosu, popadaných kmeňov, kameňov a pod.) v samotnom koryte rieky Hron. Práce majú byť vykonávané len v bezprostrednej blízkosti jestvujúcich zariadení ako stavidlá, prívodný kanál a samotné teleso hate (nad resp. pod).
 • Dotknutá obec: Brezno (okres: Brezno)
 • Príslušný orgán: OkÚ Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Navrhovateľ: MVE spol. s r.o., Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, adresa na doručovanie: MVE spol. s r.o., Mariánské náměstí 517/1, 617 00 Brno, Česká republika
 • IČO Navrhovateľa:
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody

  Text odborného stanoviska
  04.10.2018
  Informácia pre verejnosť
  04.10.2018

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  04.10.2018