Lom Sedlice

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 1.15 Ťažba ostatných nerastov, ak nie sú uvedené v položkách č. 1 - 6, 9 - 14
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je ťažba dolomitického vápenca (stavebný kameň) v rámci existujúceho dobývacieho priestoru "Sedlice" v k.ú. Sedlice.
 • Dotknutá obec: Sedlice, Miklušovce (okres: Prešov)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 • IČO Navrhovateľa: 36574988
 • Povoľujúci orgán: Obvodný banský úrad v Košiciach
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  21.11.2016
  Spracovateľ zámeru Ing. Jana Marcinková
  Text zámeru

  Rozsah hodnotenia

  Upustenie od spracovania správy o hodnotení
  16.01.2017

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  25.09.2017
  Právoplatné záverečné stanovisko
  27.03.2018