Logistický park Opatovce kvadranty 1,2,3

  • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Činnosť: 9.14 Podzemné sklady s kapacitou a) zemného plynu a iných plynných médií b) ropy a petrochemických výrobkov c) chemikálií a chemických výrobkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Zistovacie konanie

Základne informácie