Preskočit na obsah

Logisticko výrobný areál Beckov

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.15 Projekty budovania priemyselných zón vrátane priemyselných parkov 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie logisticko výrobného areálu, ktorý bude pozostávať z objektov piatich hál s celkovou zastavanou plochou 20 240,72 m2 a vrátnice vrátane inžinierskych sietí a dopravného napojenia na štátnu cestu, ďalej parkovacie plochy pre osobné automobily 450 stojísk, pre nákladné automobily 26 stojísk.
 • Dotknutá obec: Kočovce, Beckov (okres: Nové Mesto nad Váhom)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 36, 91501 Nové Mesto n./Váhom
 • Navrhovateľ: DA Agency, s.r.o., Pred poľom 367/14, 911 01 Trenčín
 • IČO Navrhovateľa: 50632957
 • Povoľujúci orgán: Obec Beckov; OU NMnV, OSZP, ŠVS
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  28.10.2022
  28.10.2022
  Spracovateľ zámeru EKOCONSULT – enviro, a.s., Miletičova 23,821 09 Bratislava
  Text zámeru
  28.10.2022
  28.10.2022
  28.10.2022
  13.12.2022
  Prerušenie/zastavenie konania
  03.02.2023