Preskočit na obsah

Logisticko-priemyselný park Na Pántoch

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom zámeru je výstavba logistiko-priemyselného parku Na Pántoch. Prevádzka objektov logistických výrobno-skladových hál zameraná na skladovanie bežného spotrebného tovaru, látok a komponentoch bez rozdielu sortimentu s výnimkou skladovania nebezpečných látok
 • Dotknutá obec: Okres Bratislava III (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: Sympatia Group, a.s., Vajnorská 21 A, 831 03 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 51846217
 • Povoľujúci orgán: MČ Rača, MČ Vajnory, OUBA
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Enviplan, s.r.o., Cyprichova , 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  15.06.2021
  15.06.2021
  15.06.2021
  16.09.2021