Preskočit na obsah

Logisticko-priemyselný park Čierny les

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 7.7 Strojárska výroba, elektrotechnická výroba s výrobnou plochou 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie logistického areálu a objektov občianskej vybavenosti. Logistický areál bude tvorený z jednotlivých hál (BCR1 a BCR2), ktoré budú slúžiť na skladovanie, ľahkú výrobu/montáž a na manipuláciu s tovarom v rozsahu nadväzujúcom na skladovanie tovaru. Vo dvojici objektov občianskej vybavenosti (BoxA a BoxB), sa budú nachádzať obchodno-výstavné priestory, v objektoch sa napája funkcia showroom-u, kancelárií a skladu.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Navrhovateľ: IMMOLEASE, spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 43842194
 • Povoľujúci orgán: Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov
  Okresný úrad Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.06.2020
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  17.06.2020
  13.10.2020
  02.02.2021
  02.02.2021
  02.02.2021
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  24.02.2021
  Právoplatné rozhodnutie
  30.03.2021