Likvidácia ložiska štrkopieskov Turany II - Drevina

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia rekultivácie vyťaženého územia po vyťažení vydobytého priestoru nevyhradeného nerastu – štrkopieskov na ložisku Turany II – Drevina inertným zásypovým materiálom podľa Plánu využívania ložiska na roky 2015 – 2024.
 • Dotknutá obec: Turany (okres: Martin)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Martin
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. S. H. Vajanského 1, 03601 Martin
 • Navrhovateľ: CHYŽBET SK, s.r.o., Budovateľská 1234, 038 53 Turany
 • IČO Navrhovateľa: 36789097
 • Povoľujúci orgán: Mesto Turany;
  Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie;
  Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.