Preskočit na obsah

Likvidácia banského diela Lahne

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.6 Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je likvidácia banského diela – ložiska pieskov Lahne, pri ktorej dôjde k nahradeniu doteraz vyťaženej suroviny iným vhodným materiálom. Na zavážania vyťaženého priestoru ložiska pieskov bude použitý výlučne inertný odpad a inertný ťažobný odpad vo Variante 1, resp. inertný odpad vo Variante 2, ktorý bude vhodným spôsobom upravený na tento účel a spôsob jeho využitia zabezpečí stabilitu takto uloženého inertného odpadu najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
 • Dotknutá obec: Alekšince (okres: Nitra)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Navrhovateľ: SEGNIS, spol. s r.o., Nitrianska 134/24, 958 01 Partizánske
 • IČO Navrhovateľa: 31430317
 • Povoľujúci orgán: OU NR - OSZP3
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  27.02.2023
  Spracovateľ zámeru ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
  Text zámeru
  27.02.2023
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  31.03.2023
  Právoplatné rozhodnutie
  05.05.2023