Lakeside Park Bratislava – Phase II

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)

Základne informácie

 • Účel akcie: Zníženie rozsahu výstavby objektov a počtu parkovacích miest.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: TriGranit Centrum, a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 35889063
 • Povoľujúci orgán: MČ Bratislava N. Mesto
 • Dokumenty

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.