Preskočit na obsah

LAKESIDE PARK 03

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je realizácia investičného zámeru, ktorý predstavuje dokončenie zástavby mestského bloku a areálu LAKESIDE PARK výstavbou finálnej, tretej etapy navrhovanej činnosti.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Lakeside 3, s. r. o., Tomášikova 46, 831 04 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 50343564
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  06.10.2021
  Spracovateľ zámeru IVASO s.r.o.
  Text zámeru
  06.10.2021
  06.10.2021

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  02.02.2022

  Správa o hodnotení

  Text správy o hodnotení
  29.04.2022
  29.04.2022

  Verejné prerokovanie

  Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zasadacia miestnosť č. 103 Novej radnice 31.05.2022 o 10:00

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  28.10.2022
  Odvolanie/ rozklad proti záverečnému stanovisku
  16.11.2022
  Právoplatné záverečné stanovisko
  30.01.2023