Preskočit na obsah

Kúty - Na Cihlách

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je rozvoj lokality pre účely obytnej zástavby formou individuálnych RD vrátane príslušnej technickej a dopravnej infraštruktúry a návrh plôch verejnej zelene – 73 pozemkov
 • Dotknutá obec: Kúty (okres: Senica)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Senica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vajanského 17, 90501 Senica
 • Navrhovateľ: Obec Kúty, Radlinského námestie 981, 908 01 Kúty
 • IČO Navrhovateľa: 00309672
 • Povoľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Kúty
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.03.2022
  Spracovateľ zámeru RNDr. Vladimír Žúbor, Enviplan, s.r.o., Bratislava
  Text zámeru
  01.03.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  19.05.2022
  Právoplatné rozhodnutie
  27.06.2022