Preskočit na obsah

KRYTÝ VONKAJŠÍ SKLAD OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

 • Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predkladané oznámenie rieši posúdenie vplyvu na okolité životné prostredie navrhovanej zmeny Krytý vonkajší sklad oceľových konštrukcií v rámci areálu spoločnosti Winfer spol. s .r.o. v Lehniciach. Objekt je navrhnutý z dôvodu rozšírenia kapacitných možností logistického zázemia firmy a vytvorenia vhodného miesta pre skladovanie oceľových konštrukcií vyhotovených v zámočníckych dielňach firmy WINFER s.r.o.
 • Dotknutá obec: Lehnice (okres: Dunajská Streda)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Dunajská Streda
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Navrhovateľ: Winfer spol. s.r.o.
 • IČO Navrhovateľa: 31427499
 • Povoľujúci orgán:
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  19.10.2022
  Text oznámenia o zmene
  19.10.2022
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  29.11.2022

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien