Preskočit na obsah

KRD AREA PROJECT_komerčne „DUBY“

 • Zákon: 24/2006 novela 314/2014 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre činnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je prispieť k vytvoreniu modernej mestotvornej zóny, v ktorej dôjde k prepojeniu bývania s občianskou vybavenosťou a prírodou, prostredníctvom výstavby dvoch polyfunkčných domov, vrátane súvisiacej infraštruktúry
 • Dotknutá obec: Bratislava - Karlova Ves, Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: RED_DUBY s.r.o., Legionárska 10, 811 07 Bratislava (ASID, a.s., Ambrova 8, 831 01 Bratislava)
 • IČO Navrhovateľa: 35952814
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 841 02 Bratislava
  Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
  Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  08.11.2016
  Spracovateľ zámeru ENPRO Consult, s.r.o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava
  Text zámeru
  08.11.2016

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  01.02.2017

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  02.01.2019
  Spracovateľ správy o hodnotení ENPRO Consult, s.r.o., Martinengova 4, 811 02 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  02.01.2019

  Verejné prerokovanie

  Magistrát HM Ba, Primaciálne nám. 1, Bratislava, miestnost c. 107, dna 07.02.2019 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  11.05.2020