Preskočit na obsah

KRÁSNA VES – ÚPRAVA TOKU BEBRAVA

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Krásna Ves – úprava toku Bebrava“ je zvýšenie ochrany intravilánu obce Krásna Ves pred zaplavovaním vodami z toku počas intenzívnych zrážok a topenia snehu v jarnom období prostredníctvom úpravy brehov toku Bebrava a vybudovania ochranného múru s príslušnými technickými opatreniami.
 • Dotknutá obec: Krásna Ves (okres: Bánovce nad Bebravou)
 • Príslušný orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce n./Bebravou
 • Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 • IČO Navrhovateľa: 36022047
 • Povoľujúci orgán: OÚ Bánovce nad Bebravou, OSŽP
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  11.10.2018
  Spracovateľ zámeru CABEX s r.o., Továrenská 3, 811 09 Bratislava
  Text zámeru
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  11.10.2018
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  23.11.2018
  Právoplatné rozhodnutie
  31.12.2018