Preskočit na obsah

Kotol na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom 5.4 Priemyselné prevádzky na výrobu a) buniciny (celulózy) z dreva alebo podobných vláknitých materiálov, b) papiera a lepenky s výrobnou kapacitou 9.5 Zneškodnovanie alebo zhodnocovanie ostatných odpadov v spalovniach a zariadeniach na spoluspalovanie odpadov
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Základne informácie

 • Účel akcie: Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je výstavba moderného fluidného kotla s menovitým tepelným príkonom 120 MW, ktorý nahradí zastaraný existujúci kotol na spaľovanie biomasy s menovitým príkonom 98,8 MW, ktorý bol spustený do prevádzky v roku 1981.
 • Dotknutá obec: Štiavnička, Lisková, Ružomberok (okres: Ružomberok)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 • IČO Navrhovateľa: 31637051
 • Povoľujúci orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly; Mesto Ružomberok; Obec Štiavnička; Obec Lisková
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  26.03.2020
  Text oznámenia o zmene
  26.03.2020
  26.03.2020
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  14.08.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  25.09.2020

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  30.10.2020