Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webových stránok Informačného systému posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie novej polyfunkčnej zóny s vlastným zázemím. Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania/prechodného ubytovania, občianskej vybavenosti spolu s prislúchajúcimi vybavenostnými funkciami orientovanými pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov lokality.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Fundus Project, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 48179957
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka;
  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.12.2017
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  29.12.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  27.02.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  05.06.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  05.06.2018

  Verejné prerokovanie

  Miestnost c. 107 na I. poschodí Primaciálneho paláca, dna 03.07.2018 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.09.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  24.10.2018