Preskočit na obsah

Kopčianska JUH, Polyfunkčná zóna, Bratislava

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Činnosť: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie: Vybudovanie novej polyfunkčnej zóny s vlastným zázemím. Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania/prechodného ubytovania, občianskej vybavenosti spolu s prislúchajúcimi vybavenostnými funkciami orientovanými pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov lokality.
 • Dotknutá obec: Bratislava - Petržalka (okres: Bratislava V)
 • Príslušný orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Navrhovateľ: Fundus Project, s.r.o., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
 • IČO Navrhovateľa: 48179957
 • Povoľujúci orgán: Mestská časť Bratislava – Petržalka;
  Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumenty

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  29.12.2017
  Spracovateľ zámeru EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text zámeru
  29.12.2017

  Rozsah hodnotenia

  Text rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti
  27.02.2018

  Správa o hodnotení

  Informácia o správe o hodnotení
  05.06.2018
  Spracovateľ správy o hodnotení EKOJET, s.r.o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava
  Text správy o hodnotení
  05.06.2018

  Verejné prerokovanie

  Miestnost c. 107 na I. poschodí Primaciálneho paláca, dna 03.07.2018 o 16:30

  Záverečné stanovisko

  Záverečné stanovisko pred nadobudnutím právoplatnosti
  21.09.2018
  Právoplatné záverečné stanovisko
  24.10.2018